ترمووود چیست؟

استفاده از ترمو وود در سازه های لوکس