تفاوت ترموود با سایر چوب ها 

تفاوت ترمووود با چوب معمولی