فروش ترموود

فروش ترموود

قیمت ترموود

قیمت ترموود  یک نرخ بین المللی است که شرکت های تولید کننده براساس روش بازاریابی فروشی که دارند. تفاوت اندکی باهم داشته باشند. از آنجایی که فروش ترموود به صورت متر مکعبی صورت میگیرد در نتیجه اصل اول در تعیین قیمت ترمووود ضخامت آن می باشد.

قیمت ترموود

ترموود ارزان

ترموود ارزان نوعی است که ضخامت آن کمتر می باشد وهر چه ضخامت آن بیشتر شود قیمت ترموود هم افزایش می یابد. عامل دوم که باعث می شود ترموود ارزان یا گران شود، نوع چوب درختی است که فناوری ترموود بر روی آن استفاده می شود.

فروش ترموود

فروش ترموود چوب کاج

مثلا قیمت فروش ترموود ی که از چوب کاج تهیه می شود از نوعی که از چوب عش تهیه میشود ارزان تر است.این قضیه بدلیل کم تر پیدا شدن یک نوع نسبت به نوع دیگر و سخت پیدا شدن آن می باشد از یک سو سخت تر بودن فرآیند ترمو کردن این نوع است.

فروش چوب ترمو

تفاوت اصلی ترموود ارزان و ترموود گران

بنابراین تفاوت ترموود ارزان با نوع گران آن در دونکته است:

1-ضخامت چوب ترمووود

2-انبوهی و فراوانی گونه درختی

در موارد دیگر تعیین قیمت ترموود به مسائلی همچون موارد زیر روبرو می شویم.

قیمت فروش ترموود تحت تاثیر هزینه هایی مانند قطع درخت، حمل و نقل تا کارخانه و دستمزد کارگر ومالیات می باشد. البته قوانین بسیاری وجود دارد که از پایین آمدن قیمت فروش ترموود جلوگیری میکند مانند: تهیه نهال و کاشت ده نهال به ازای قطع هر درخت.

ترموود ارزان

معیار های تعیین قیمت ترموود

این بدان معناست که شرکت های تولید کننده چوب ترمووود وظیفه دارند هر عدد درختی که قطع میکنند ده نهال از همان نوع دوباره بکارند دلیل دیگری که قیمت ترموود را تعیین میکند عوامل زیر می باشد.

چوب دارای درجه بندی های گوناگونی می باشد که این درجه بندی ها تاثیر مستقیم بر قیمت ترموود می گذارد.

نوع و طول عمر درخت از یک سو همچنین عرض و ارتفاع آن و مواردی مثل خمیدگی و داشتن گره در چوب میتواند باعث شود ترموود ارزان یا گران داشته باشیم

هر چه چوب بلندتر ، ضخامت آن بیشتر وگره کم تری داشته باشدبا کیفیت تر و قیمت ترموود ساخته شده با آن گران تر خواهد بود.

به همین دلیل قیمت فروش ترموود نهایی چندان ارزان نیست

بعضی شرکت ها با روش های خاص توانسته اند برخی هزینه را کاهش دهند یا حذف کنند که باز هم دلیلی بر اینکه ترموود ارزان داشتن نیست

ترموود ارزان ترموود بی کیفیت.

 

نظر شما