مقاومت ترموود در برابر تغییرات شیمیایی

مقاومت ترموود در برابر تغییرات شیمیایی

مقاومت ترموود در برابر تغییرات شیمیایی

میزان جذب آب در ترموود

نمونه هایی از ترموود را برای بررسی میزان جذب آب و استحکام دریافت کردم .طبق بررسی های صورت گرفته، ترمووود به علت خشک شدگی کامل بر خلاف چوب های غیر حرارت دیده هیچ گونه آبی را جذب نمی کنند که این عامل به نوبه ی خود سبب استحکام بالای این چوب ها می شود.

میزان رطوبت در ترمووود

 میزان استحکام ترمووود در برابر تغییرات شیمیایی

نوع چوب جهت تولید پارکت دارای اهمیت است. می توان با بررسی هولوگرام روی بسته بندی و انطباق طرح آن با طراحی لوگو انجام شده برای شرکت اصلی به اصالت کالا پی برد. اعتماد به کیفیت کالا از اولویت های تجارت  در تمامی بازارها است.

میزان رطوبت هر یک از گونه ها را از قبل و بعد از در معرض آب قرار گرفتن اندازه گیری کردم .طبق مطالعات میزان رطوبت هر یک از قطعات به ترتیب ۳%و۳.۱%بود.
انتهای هر یک از نمونه ها را کاغذ موم دار که از ورود و خروج آب جلوگیری می کند ،پوشاندم .هر از یک قطعات را به مدت ۲۴ساعت در سطل آب قراردادم و با استفاده از بطری آن ها را به ته آب فرو بردم .
بعد از گذشت ۲۴ ساعت و خروج نمونه ها از آب ، آن ها را به مدت ۲۴ ساعت دیگر در محلی قرار دادم تا کامل خشک شوند.
میزان رطوبت هر یک از نمونه ها قبل از خشک شدگی به تر تیب ۳.۳%و۲.۹%بود.
سپس هر یک از نمونه ها به منظور یافتن هر گونه برآمدگی جستجو کردم.طبق بررسی ها هیچ گونه بر آمدگی در چوب ترمو مشاهده نشد.

 میزان تغییرات طولی و عرضی در ترمو وود

مقاومت ترموود در برابر تغییرات شیمیایی

میزان تغییرات طولی و عرضی در نمونه ها را بررسی کردم .با قرار دادن دقیق نمونه ها در کنار یکدیگر طول و عرض کلی را اندازه گیری کردم .قبل از آزمون پهنای نمونه ها ۱۱وارتفاع آن ۶ بوده است.

بعد از گذشت ۲۴ ساعت با استفاده از این روش میزان پهنا و درازا نمونه های خشک شده را بررسی کردم .پهنای چوب خشک شده در حدود ۶۴/ که بسیار بزرگتر از نمونه ی قبل ۱و درازای آن در حدود ۳۲/۱که بسیار کوچکتر از نمونه قبل شده بود.

بر اساس مطالعات صورت گرفته ترمووود عملکرد بهتری از لحاظ ماندگاری دارند .تغییرات ملکولی و ساختاری در چوب نشانگر این است تا از نفوذ آب به درون ساختار چوب جلوگیری شود بنابراین ماندگاری چوب ترمو به مراتب از انواع غیرحرارت دیده بیش تر است.

 

چوب نمای ساختمان

چوب نما 
رنگ ترموود

 

نظر شما