24 متری سعادت آباد

24 متری سعادت آباد

نام / محل پروژه: 24 متری سعادت آباد
کاربری: آپارتمان مسکونی – نما و دکینگ استخر و لابی
Baltiroyal – SHP 26×117 و SHP 19×117نوع پروفیل و گونه چوب: کاج –
680 – Jansenکد رنگ:

نویسنده admin
تاریخ:

11 مهر, 1396

دسته:

چوب نما